Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108
Cost-effective VDE-registered PVC control cable / Cáp điều khiển PVC đã đăng ký VDE tiết kiệm chi phí

ÖLFLEX® SMART 108 - VDE-registered PVC control cable, flexible and numbered for various applications, 300/500V, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® SMART 108 - Cáp điều khiển PVC đã đăng ký VDE, mềm dẻo và được đánh số cho các ứng dụng khác nhau, 300 / 500V, cũng cho YSLY hoặc YY

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • VDE certificate of conformity with factory surveillance / Chứng chỉ VDE về sự phù hợp với giám sát nhà máy
  • Only available in standard lengths and standard packagings
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Oil resistance / Chống dầu
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® SMART 108 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất