Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - PVC control cable, flexible and numbered orange cores, especially for warning purposes and exempted circuits, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - Cáp điều khiển PVC, lõi màu cam linh hoạt và được đánh số, đặc biệt cho mục đích cảnh báo và mạch được miễn trừ, cũng cho YSLY hoặc YY

  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • For warning purposes and for exempted circuits according to EN 60204-1, e.g. circuits for maintenance or interlocking circuits / Đối với mục đích cảnh báo và cho các mạch được miễn trừ theo EN 60204-1, ví dụ: mạch để bảo trì hoặc mạch liên động
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Torsion resistant / Chống xoắn
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất