Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110
VDE-registered oil-resistant PVC control cable for a wide range of applications / Cáp điều khiển PVC chịu dầu đã đăng ký VDE cho nhiều ứng dụng

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC control cable, VDE registered, oil resistant and flexible for various applications, 300/500V, also for YSLY or YY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - Cáp điều khiển PVC, đăng ký VDE, chịu dầu và linh hoạt cho các ứng dụng khác nhau, 300 / 500V, cũng cho YSLY hoặc YY

 • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
 • VDE certificate of conformity with factory surveillance / Chứng chỉ VDE về sự phù hợp với giám sát nhà máy
 • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
 • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
 • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
 • Oil-resistant / Chống dầu
 • Power chain / Dây chuyền điện
 • Torsion resistant / Chống xoắn
 • Occasional flexing: -15°C to +70°C
  In power chains: -5°C to +70°C
 • Fixed installation: -40°C to +80°C
 • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất