Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất

ÖLFLEX® 140 CY*

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 CY - H05VVC4V5-K harmonised PVC control cable, oil-resistant, screened, flexible and numbered for various applications, U0/U: 300/500 V

Cáp điều khiển PVC hài hòa ÖLFLEX® 140 CY - H05VVC4V5-K, chịu dầu, có màng chắn, mềm dẻo và được đánh số cho các ứng dụng khác nhau, U0 / U: 300/500 V

  • Oil-resistant according to EN 50363-4-1: TM5 / Chống dầu theo tiêu chuẩn EN 50363-4-1: TM5
  • Harmonised (HAR): H05VVC4V5-K and EMC compliant / Hài hòa (HAR): H05VVC4V5-K và tuân thủ EMC
  • CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
  • Outer jacket: PVC / Vỏ ngoài PVC
  • Flame-retardant according IEC 60332-1-2 / Chống cháy theo IEC 60332-1-2
  • Good chemical resistance / Kháng hóa chất
  • Occasional flexing: -5°C to +70°C
  • Fixed installation: -40°C to +70°C
  • Điện áp 300/500V
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® 140 CY* | Chính Hãng -Chống Nhiễu – Chống Dầu – Kháng Hóa Chất – Giá Tốt Nhất