Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Liên hệ
Chất liệu dẫn của lõi

Bare copper wires

Cáp cho các môi trường

Chịu lạnh, Chịu va đập, Chịu Xoắn, Chống cháy, Chống dầu, Chống TORSION, Chống UV, Sử dụng ngoài trời

Cáp cho các ngành

Các khu vực có ứng suất cơ học cao, Khai thác hầm mỏ, Kỹ thuật nhà máy, Máy móc công nghiệp, Máy móc công nghiệp nặng, Năng lượng mặt trời, Năng lượng tái tạo (Gió – Mặt trời), Oil & Gas, Sân bay, Trạm năng lượng gió, Tự động hóa, Ứng dụng trong khai khoáng, Xe đạp, Xe hơi

Chứng chỉ

CE, UL/CSA

Điện áp

100/100 V, 300/500 V

Chất liệu vỏ cáp

PVC

LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI
Flexible, oil resistant Power Cord: (UL) listed for Tray + Extra-hard usage per NEC; NFPA 79 / Dây nguồn linh hoạt, chống dầu: (UL) được liệt kê cho Khay + Sử dụng cực kỳ cứng trên mỗi NEC; NFPA 79

ÖLFLEX® TC + Extra-hard usage Flexible Cord STOOW 600 V, NEC Art 336+400, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, IEC Class 5

ÖLFLEX® TC + Sử dụng cực kỳ cứng Dây linh hoạt STOOW 600 V, NEC Art 336 + 400, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, IEC Class 5

 • Flexible Cord STOOW for NEC Extra-hard usage in the USA / Dây linh hoạt STOOW cho NEC Sử dụng ở Hoa Kỳ
 • Broad application range (NFPA 70/NEC), NFPA 79 compliance / Phạm vi ứng dụng rộng (NFPA 70 / NEC), tuân thủ NFPA 79
 • FT4 + OIL RES I/II
 • Outer jacket: Polymer / Vỏ ngoài Polymer
 • Flame-retardant / Chống cháy
 • Oil-resistant / Chống Dầu
 • Cold-resistant / Chịu lạnh
 • Mechanical resistance / chịu va đập
 • UV-resistant / chống tia cực tím
 • Mechanical and plant engineering / Cơ khí và nhà máy
 • Oil & Gas / Dầu & amp; Khí ga
 • Solar Energy / Năng lượng mặt trời
 • Wind Energy / Năng lượng gió
 • Suitable for outdoor use / Thích hợp để sử dụng ngoài trời
 • Assembly time / Thời gian lắp ráp
 • Robust / Mạnh mẽ
 • Variety of approval certifications / Nhiều chứng nhận phê duyệt
 • UL/CSA TC: -25°C to +90°C;
 • Occasional flexing/ North America: -25°C to +105°C;
  Fixed installation/ North America: -40°C to 105°C
 • Điện áp 300/500V
 • UL/CSA TC/STOOW: 600 V
SKU: ÖLFLEX® POWER MULTI
Cáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt NhấtCáp Điều Khiển LAPP KABEL ÖLFLEX® POWER MULTI | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

TỔNG KHO – NHẬP KHẨU – PHÂN PHỐI – BÁN LẺ

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng.
 • Hỗ trợ giải pháp cho nhiều hệ thống đa dạng và phong phú.
 • Giao hàng nhanh, chuyên nghiệp.
 • Luôn luôn có giá tốt nhất thị trường.

Nhà phân phối cáp Top Cable Việt Nam

Product Description

ÖLFLEX® POWER MULTI

Benefits / Những lợi ích

 • Suitability for different operation types and locations in the USA as per NFPA/ NEC under one LAPP part number, thanks to UL listings (UL) STOOW and (UL) TC, resp. TC-ER, as well as thanks to design and characteristics associated with these listings
 • Apart from unprotected laying on tray in the USA thanks to TC(-ER) listing: …further, normatively specified, unprotected wiring methods in the USA per application related NEC Articles, thanks to (UL) listing STOOW/ Extra-hard usage Flexible Cord

Application range / Phạm vi ứng dụng

 • Industrial machinery, plant engineering in the USA
 • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
 • As per Article 400 of NEC/ NFPA 70: General Uses Permitted in the USA and General Uses Not Permitted to the overall group of Flexible Cords and Flexible Cables acc. to UL 62;
  Operating bids and limitations for Flexible Cords in special applications acc. to further NEC Articles, such as 501 (Class I Locations), 422 (Appliances), or 520 (specific locations for play and production of entertainment), etc.
 • Further, typical locations in the USA, as specified by respective US installation standardization (e.g., NEC/ NFPA 70): Power cord for equipment, paint booths, appliances, factory installations (branch circuit), any power hook-up in the plant, for harnessed power connecting or extension cord set assemblies
 • In hazardous locations in the USA, as per Chapter 5 of NEC/ NFPA 70: Classes I thru III, Divisions 1 and 2 each, plus intrinsically safe circuits, taking account of:
  – Provisions on cable design, cable type, installation, application in NEC Chapter 5 (esp.: Articles 500 thru 504);
  – This cable’s design, approvals, component identification
 • Máy móc công nghiệp, kỹ thuật nhà máy ở Mỹ
 • Hoạt động 600V không được bảo vệ trên khay cáp ở Hoa Kỳ, bao gồm. 6 ft. Phần lắp đặt Exposed Run cho phiên bản có ít nhất 3 dây dẫn
 • Theo Điều 400 của NEC / NFPA 70: Sử dụng chung được phép ở Hoa Kỳ và sử dụng chung không được phép đối với nhóm tổng thể của acc Linh hoạt và Cáp linh hoạt. đến UL 62;
  Giá thầu hoạt động và giới hạn đối với Dây linh hoạt trong tài khoản ứng dụng đặc biệt. đến các Bài báo NEC khác, chẳng hạn như 501 (Vị trí cấp I), 422 (Thiết bị) hoặc 520 (vị trí cụ thể để chơi và sản xuất giải trí), v.v.
 • Hơn nữa, các vị trí điển hình ở Hoa Kỳ, theo quy định của tiêu chuẩn lắp đặt tương ứng của Hoa Kỳ (ví dụ: NEC / NFPA 70): Dây nguồn cho thiết bị, buồng sơn, thiết bị, lắp đặt nhà máy (mạch nhánh), bất kỳ dây nối điện nào trong nhà máy, cho kết nối nguồn được khai thác hoặc cụm bộ dây kéo dài
 • Tại các địa điểm nguy hiểm ở Hoa Kỳ, theo Chương 5 của NEC / NFPA 70: Các loại từ I đến III, Phân khu 1 và 2, cộng với các mạch an toàn về bản chất, có tính đến:
  – Các quy định về thiết kế cáp, loại cáp, cách lắp đặt, ứng dụng trong NEC Chương 5 (đặc biệt: Điều 500 đến Điều 504);
  – Thiết kế, phê duyệt, xác định thành phần của cáp này

Product features / Tính năng sản phẩm

 • Highly flame retardant FT4
 • Highly oil resistant OIL RES I/II
 • Tested sunlight resistant per UL 1277, UL 62, UL 2556 in terms of UV resistance
 • Tested for unprotected, direct burial in the USA per UL 1277
 • FT4 chống cháy cao
 • OIL RES I / II có khả năng chống dầu cao
 • Đã thử nghiệm khả năng chống nắng theo UL 1277, UL 62, UL 2556 về khả năng chống tia cực tím
 • Đã được kiểm tra để chôn trực tiếp, không được bảo vệ ở Hoa Kỳ theo UL 1277

Norm references / Approvals / Tham chiếu định mức / Phê duyệt

 • Certified by UL per UL 1277 for TC 600V use in the USA, subject to individual third-party inspection: Generally UL Type TC (Tray Cable), and for at least 3 or more conductors TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) in addition [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
 • Certified by UL per UL 62 for STOOW use in the USA, subject to individual third-party inspection: UL Type STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]
 • Certified by UL per CSA C22.2 No. 239, and CSA C22.2 No. 230 for possible CIC/TC use in Canada, subject to individual third-party inspection: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
 • Certified by UL per CSA C22.2 No. 49 for STOOW use in Canada, subject to individual third-party inspection: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]
 • Certified by CSA per CSA C22.2 No. 210 for AWM use in Canada, subject to individual third-party inspection: CSA AWM II A/B FT4
 • Được chứng nhận bởi UL cho mỗi UL 1277 cho việc sử dụng TC 600V ở Hoa Kỳ, tùy thuộc vào sự kiểm tra của bên thứ ba: Nói chung là loại UL TC (Cáp khay) và cho ít nhất 3 ruột dẫn trở lên TC-ER (Cáp khay để chạy tiếp xúc) trong bổ sung [UL CCN: QPOR; Số tệp UL: E171371]
 • Được chứng nhận bởi UL trên mỗi UL 62 để sử dụng STOOW ở Hoa Kỳ, tùy thuộc vào sự kiểm tra của bên thứ ba: Loại UL STOOW (Dây linh hoạt sử dụng cực kỳ cứng) [UL CCN: ZJCZ; Số tệp UL: E146118]
 • Được chứng nhận bởi UL theo CSA C22.2 số 239 và CSA C22.2 số 230 để có thể sử dụng CIC / TC ở Canada, tùy thuộc vào sự kiểm tra của bên thứ ba: c (UL) CIC / TC FT4 [UL CCN: QPOR7 ; Số tệp UL: E171371]
 • Được chứng nhận bởi UL theo CSA C22.2 số 49 để sử dụng STOOW ở Canada, tùy thuộc vào sự kiểm tra của bên thứ ba: c (UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; Số tệp UL: E146118]
 • Được chứng nhận bởi CSA theo CSA C22.2 số 210 để sử dụng AWM ở Canada, tùy thuộc vào sự kiểm tra của bên thứ ba: CSA AWM II A / B FT4

Product Make-up / Cấu tạo cáp

 • Fine-wire strand made of bare copper wires / Sợi dây mịn làm bằng dây đồng trần
 • Specially formulated PVC insulation / Cách nhiệt PVC công thức đặc biệt
 • Durable, black sheath made of specially formulated thermoplastic polymer for improved service life / Vỏ bọc màu đen, bền được làm bằng polyme nhiệt dẻo công thức đặc biệt để cải thiện tuổi thọ sử dụng

Technical data

Classification ETIM 5

 • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
 • ETIM 5.0 Class-Description: Flexible cable

Classification ETIM 6

 • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
 • ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable

Core identification code

 • – Coloured conductors with numbers, plus ground in green/yellow (30 % stripe width);
  – For 2-conductor cable only: No green/ yellow ground
  – Example 3 conductors:
  BLACK conductor: “1 – ONE”
  WHITE conductor: “2 – TWO”
  GREEN/YELLOW conductor: No Numbers
 • – Colour code:
  2C: Black, White
  3C: Black, White, Green-Yellow
  4C: Black, White, Red, Green-Yellow
  5C: Black, White, Red, Brown, Green-Yellow
  6C or more: Black with white numbers, except for the included Green-Yellow ground

Conductor stranding

 • Fine wire according to DIN EN 60228 (VDE 0295), class 5 / IEC 60228 class 5

Minimum bending radius

 • Installation: 4 x outer diameter

Nominal voltage

 • UL/CSA TC/STOOW: 600 V
 • IEC U0/U: 300/500 V

Test voltage

 • 2000 V

Protective conductor

 • G = with GN-YE protective conductor

Temperature range

 • UL/CSA TC: -25°C to +90°C;
 • Occasional flexing/ North America: -25°C to +105°C;
  Fixed installation/ North America: -40°C to 105°C

Note

G = with GN-YE . conductor / Có 1 lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
x = no conductor GN-YE (OZ) / Không có lõi mầu vàng sọc xanh lá cây
Please note “qualified clean room” when ordering.
Conductors are structured according to the system (mm²). The AWG designation is relative and purely informative.

Vui lòng ghi chú “phòng sạch đủ tiêu chuẩn” khi đặt hàng.

Dây dẫn được cấu tạo theo hệ thống (mm²). Việc chỉ định AWG là tương đối và hoàn toàn mang tính thông tin.

Product Distribution

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

ÖLFLEX® POWER MULTI

Article number Number of cores and mm²
per conductor
Outer diameter
[mm]
Copper index
(kg/km)
Weight
(kg/km)
AWG-No.
611803 3 G 1.0 9.4 29.763 92 18
611804 4 G 1.0 10.1 38.692 106 18
611805 5 G 1.0 12.0 49.109 122 18
611812 12 G 1.0 16.1 115.195 260 18
611603 3 G 1.5 10.1 43.157 110 16
611604 4 G 1.5 10.9 58.038 128 16
611605 5 G 1.5 12.9 72.027 153 16
611612 12 G 1.5 18.3 172.775 330 16
611618 18 G 1.5 20.9 259.237 440 16
611625 25 G 1.5 24.5 360.134 598 16
611403 3 G 2.5 13.8 72.027 137 14
611404 4 G 2.5 14.8 96.73 167 14
611405 5 G 2.5 16.8 120.541 198 14
611203 3 G 4.0 16.0 115.183 188 12
611205 5 G 4.0 18.8 191.972 286 12
611003 3 G 6.0 17.2 172.775 342 10
611004 4 G 6.0 18.6 230.664 402 10
610803 3 G 10.0 21.3 288.702 641 8
610804 4 G 10.0 24.0 383.944 844 8
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Bắc
2/ Khu Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung
3/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN NAM
4/ KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KÍNH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG MEKONG
Tổng Kho - Bán Lẻ Cáp Chính Hãng Trên Toàn Quốc